Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Úvodní informace

  Společnost Business Web Solutions LLC, 2711 Centerville Road, STE 400, Wilmington, zip: 19808, Delaware, USA (dále jen „Správce“) provozuje internetový portál na adrese www.chcipraci.cz (dále jen „Portál“). Tento dokument obsahuje podmínky zpracování osobních údajů poskytnutých Správci uživatelem Portálu při jeho registraci a využívání Portálu.

 2. Účel zpracování osobních údajů

  Účelem zpracování osobních údajů je umožnit uživatelům Portálu využívání Portálu, jeho funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím Portálu uživateli, zajištění provozu, rozvoje a bezpečnosti Portálu, poskytování informací uživatelům o prováděném zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení týkajících se používání Portálu, jeho služeb a funkcí na emailovou adresu uživatele.

 3. Rozsah zpracování osobních údajů

  Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu údajů poskytnutých Správci uživatelem Portálu při jeho registraci a shromážděných při následném užívání Portálu uživatelem.

 4. Doba zpracování osobních údajů

  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání registrace příslušného uživatele na Portálu. Tím není dotčeno právo Správce využívat emailovou adresu uživatele k zasílání obchodních sdělení, a to až do odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení uživatelem podle bodu 8.1 níže.

 5. Další informace o zpracování osobních údajů
  1. Způsob zpracování osobních údajů. Osobní údaje uživatelů Portálu budou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.
  2. Zpracovatelé osobních údajů. Správce při zpracování osobních údajů uživatelů Portálu nevyužívá žádné zpracovatele.
  3. Příjemci osobních údajů. Příjemci jsou následující osoby, kterým je Správce oprávněn zpřístupnit a předat osobní údaje uživatelů Portálu:

   společnost Advertising ONE, a.s., IČ: 014 07 031, se sídlem Vinohradská 2022/125, Vinohrady, 130 00 Praha 3, a to v případě, že si uživatel Portálu objedná službu, kterou tato společnost prostřednictvím Portálu poskytuje, a udělí této společnosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje uživatele Portálu budou poskytnuty v rozsahu nezbytném pro plnění objednané služby a fakturaci.

 6. Poučení o právech uživatelů
  1. Právo uživatele na přístup k osobním údajům. Uživatel Portálu má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Informace bude uživateli poskytnuta bez zbytečného odkladu; za poskytnutí informace je Správce oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  2. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů. Uživatel Portálu není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Správci své osobní údaje ani udělit Správci souhlas s jejich zpracováním; poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním je zcela dobrovolné. Pokud se však rozhodne neudělit Správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů, nebude se moci registrovat na Portál a využívat jeho funkce podmíněné registrací. Odvolání souhlasu uživatele se zasíláním obchodních sdělení však nebude mít žádný vliv na registraci uživatele na Portálu ani na využívání jeho funkcí.
  3. Další práva uživatele. Každý uživatel Portálu, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Správce o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost uživatele shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav.
  4. Kontakt pro dotazy a informace ohledně zpracování osobních údajů. Uživatel Portálu je oprávněn se obrátit na Správce s dotazem ohledně zpracování osobních údajů prostřednictvím emailové adresy info@chcipraci.cz.
 7. Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Uživatel Portálu souhlasí s tím, aby Správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.

 8. Ukončení zpracování osobních údajů
  1. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Uživatel Portálu je oprávněn odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to formou ukončení registrace na Portálu. Ukončení registrace na Portálu se nepovažuje za odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení může uživatel Portálu odvolat kdykoliv zasláním příslušné zprávy na emailovou adresu podpory uvedenou v kontaktech na stránkách Portálu.
  2. Zpracovávání osobních údajů po ukončení registrace. Po ukončení registrace na Portálu mohou být osobní údaje uživatele Portálu zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce, příjemce osobních údajů nebo jiné dotčené osob.